CARLiS: kariéra v oblasti vied o Živej prírode

Rozvoj kapacít na zvýšenie zamestnanosti doktorandov v oblasti vied o živej prírode

Cieľom projektu je prispieť k zlepšeniu doktorandského vzdelávania, lepšej spolupráci medzi akademickým a súkromným sektorom a udržaniu talentovaných ľudí v regióne Viedeň - Bratislava. Ako? Rozvojom nástrojov a inštitucionálnych kapacít na poskytovanie medzisektorového tréningu kariérnych zručností, ktorý by pripravil študentov doktorandského štúdia na kariéru v súkromnom sektore, s osobitným zameraním na vedy o živej prírode. Zameranie na konkrétnu oblasť by malo umožniť hlbší prístup vedúci k rozvoju cieleného, ​​a teda efektívnejšieho školiaceho programu. Oblasť vied o živej prírode bola vybraná s ohľadom na jej silné zastúpenie v bratislavskom a viedenskom regióne a možné synergie s už existujúcimi cezhraničnými spoluprácami v tejto oblasti. Projektové aktivity zahŕňajú:

  1. zmapovanie neakademického trhu práce pre výskumných pracovníkov a identifikáciu nedostatkov v zručnostiach,
  2. návrh komplexného tréningového programu a vyškolenie skupiny trénerov, ktorí ho budú realizovať,
  3. otestovanie programu, vyhodnotenie jeho výsledkov,
  4. vytvorienie cezhraničnej komunity aktérov v oblasti kariérneho rozvoja doktorandov a zdieľanie výsledkov projektu so širšou komunitou.

Na projektovách aktivitách vo všetkých fázach projektu sa budú spolupodieľať odborníci a zamestnanci zo zapojených inštitúcií, ako aj externí odborníci. Takýto prístup by mal zamestnancom zapojených inštitúcií poskytnúť cenné skúsenosti, ktoré im umožnia uplatniť získané vedomosti a zručnosti pri rozvoji podobných programov aj v iných odboroch alebo odvetviach. Okrem toho, udržateľnosť projektových aktivít a dlhodobý dopad projekt bude zabezpečený aj prostredníctvom integrácie vzdelávacieho programu do doktorandských programov a/alebo do portfólia kariérnych školení na partnerských inštitúciách.

Projekt trvá od novembra 2020 do decembra 2022.