1. Mapovanie príležitostí a analýza rozdielov v zručnostiach

Cieľom je získať relevantné dáta pre ďalšie projektové činnosti a na ich základe načrtnúť rámec pre vzdelávací program, ktorý sa má v rámci projektu vypracovať. Výsledkom aktivít by mali byť detailné znalosti o situácii na trhu práce a kariérnych príležitostiach v oblasti vied o živej prírode v regióne Bratislava – Viedeň. V tejto fáze by mal projekt prispiek k pochopeniu toho, aké nedostatky v zručnostiach vnímajú potenciálni budúci zamestnávatelia v analyzovanom sektore, ako aj samotní doktorandi. Okrem toho je cieľom identifikovať a zapojiť do projektu kľúčových aktérov a zamestnávateľov z oblasti vied o živej prírode v regióne Bratislava - Viedeň. Aktivita odštartuje zmapovaním, analýzou a sumarizáciou existujúcich zdrojov informácii, a bude pokračovať kvalitatívnym výskumom zameraným na zamestnávateľov, doktorandov a ďalšie zainteresované strany.

2. Vytváranie kapacít pre medzisektorové profesijné vzdelávanie

Hlavným cieľom je vypracovať obsah komplexného medzisektorového programu kariérneho tréningu, ktorý sa zameriava na požiadavky oblasti vied o živej prírode a identifikované nedostatky v zručnostiach. Výsledkom by okrem toho malo byť vytváranie kapacít na zabezpečenie medzisektorových školení vo všetkých zapojených inštitúciách. Zúčastnený personál by mal prostredníctvom školenia získať skúsenosti, ktoré im umožnia rozvíjať a uskutočňovať podobné školenia zamerané aj na iné vedné oblasti a disciplíny. Cieľom je tiež vytvoriť sieť kontaktov a prepojení na zamestnávateľov v oblasti vied o živej prírode. Na uľahčenie procesu učenia budú činnosti založené na princípoch spolupráce umožňujúc tak vzájomnú výmenu a zdieľanie vedomostí. Aktivity sa budú väčšinou konať v štyroch pracovných skupinách zložených zo zamestnancov všetkých zúčastnených inštitúcií a externých odborníkov zastupujúcich zamestnávateľov. Každá skupina sa zameria na jednu zo štyroch hlavných oblastí zručností (kariérne zručnosti a stratégie, zručnosti na prenos vedomostí do praxe, prenosné zručnosti, zručnosti pre podnikanie) a vypracuje obsah školiacich jednotiek zameraných na riešenie nedostatkov v zručnostíach zisteného v predchádzajúcej fáze.

3. Pilotné testovanie školiaceho programu

Hlavným cieľom v tejto fáze projektu je pilotná implementácia vyvinutého výcvikového programu a jeho rozšírenie prostredníctvom príležitostí na vytváranie sietí medzi doktorandmi a zamestnávateľmi. Pilotné testovanie bude prebiehať v dvoch krokoch. Prvý krok, zorganizuje sa spoločná zimná škola pre doktorandov zo všetkých zúčastnených inštitúcií. Druhý krok, každá zo zúčastnených univerzít a výskumných inštitúcií zrealizuje pre svojich doktorandov jeden školiaci cyklus. Vzdelávacie aktivity budú sprevádzané spoločným podujatím na vytváranie kontaktov medzi doktorandmi a zamestnávateľmi v oblasti vied o živej prírode. Budú sa zbierať a vyhodnocovať spätná väzba zo všetkých aktivít a budú formulované návrhy na ďalšie aktualizácie.

4. Ďalšie rozširovanie kapacít  

Hlavným cieľom tohto balíka úloh je šírenie výsledkov projektu a vytváranie nástrojov a mechanizmov umožňujúcich dlhodobú udržateľnosť výsledkov projektu a ich rozšírenie smerom k iným odvetviam a disciplínam. Na jednej strane sa budeme venovať posilneniu spolupráce vytvorenej v rámci projektu týkajúcej sa komunity profesionálov podporujúcich kariérny rozvoj výskumných pracovníkov ako aj spolupráce so zamestnávateľmi a externými odborníkmi. Na druhej strane sa bude klásť dôraz na oslovenie širšej odbornej komunity v zúčastnených inštitúciách, ako aj v iných výskumných inštitúciách v regióne a ich motivovanie k využitiu školiaceho programu podľa potrieb ich konkrétnej disciplíny alebo odvetvia. Na tento účel sa vytvorí samostatná online komunita zamestnávateľov a výskumných pracovníkov v oblasti vied o živej prírode. Know-how vyvinuté v rámci projektu, ako aj skúsenosti získané v rámci pilotnej realizácie budú zhrnuté v online príručke „Sprievodca medzisektorovým kariérovým tréningom pre doktorandov“. Sprievodca bude zverejnený na webových stránkach EURAXESS Slovensko a Univerzity vo Viedni a bude k dispozícii na základe licencie s otvoreným prístupom pre odborníkov zaujímajúcich sa o túto tému. Všetci partneri projektu zorganizujú na svojich inštitúciách diseminačné workshopy, aby sa podelili o výsledky projektu so svojimi kolegami. Zorganizuje sa záverečná konferencia s cieľom predstaviť výsledky projektu širšej odbornej komunite v rôznych odvetviach.