Hlavným cieľom projektu CARLiS je vytvorenie nástrojov a kapacít na špičkových univerzitách a výskumných organizáciách v bratislavskom a viedenskom regióne. Tento projekt im umožní poskytovať školenia zamerane na prípravu doktorandov na kariérne cesty mimo akademickej pôdy, najmä v súkromnom sektore, so špecifickým zameraním na oblasť vied o živej prírode.

Projekt ma ambíciu prispieť k zvýšeniu kvality a atraktívnosti doktorandského štúdia na zúčastnených inštitúciách a stimulovať lepšiu spoluprácu medzi akademickým a súkromným sektorom, udržať talenty v regióne Viedeň - Bratislava a zabrániť tak „odlivu mozgov“.

Projekt posilňuje kapacitu VaVaI a vzdelávacieho systému prostredníctvom:

  • Poskytnutia zručností potrebných pre úspešné zamestnanie vo výskume mimo akademickej obce doktorandom, a tým uľahčenie obehu vedomostí medzi akademickou obcou a inými odvetviami;
  • Poskytnutia zručností potrebných na rozvoj a poskytovanie efektívneho kariérneho tréningu doktorandom pre zamestnancov zúčastnených inštitúcií.

Projekt posilňuje spoluprácu aktérov regionálneho inovačného systému prostredníctvom:

  • Podpory medzisektorovej a cezhraničnej spolupráce pri poskytovaní doktorandského štúdia;
  • Vytvárania cezhraničnej komunity aktérov so zameraním na kariérny rozvoj výskumných pracovníkov.

Hlavným výsledkom projektu je komplexný vzdelávací program, ktorý pripravuje študentov na uplatnenie v oblasti vied o živej prírode. Program je zameraný posilnenie zručností v štyroch oblastiach: kariérne zručnosti, prenosné zručnosti, zručnosti na prenos vedomostí do praxe a podnikateľské zručnosti.

V rámci pilotných školení absolvuje tréning 80 doktorandov, vrátane účastníkov spoločnej medzinárodnej zimnej školy. Aspoň 50-tim študentom doktorandského štúdia sa navyše poskytne príležitosť zúčastniť sa spoločného medzinárodného match-makingového stretnutia so zamestnávateľmi.

Okrem toho, 20 odborníkov zo zapojených inštitúcií v Bratislave a vo Viedni absolvuje školenie a poradenstvo o tom, ako na tento účel zaviesť a zabezpečiť efektívne kariérne vzdelávanie a rozvíjať spoluprácu s neakademickým sektorom;

Na projektových aktivitách budú spolupracovať zamestnávatelia (20) z oblasti vied o živej prírode zo Slovenska a Rakúska

Viac ako 100 zamestnancov zo zúčastnených inštitúcií a iných výskumných organizícií v regióne získa informácie o tom, ako aplikovať program aj v rámci iných odvetví a odborov.

 

Analýza zručností

Sektorová mapa

Carlis Spring School

Tréningový program pre doktorandov

Matchmakingové podujatie pre výskmníkov a firmy v sektore "life science"

WEBINÁR: Ako nastaviť tréningy na podporu kariérneho rozvoja doktorandiek a doktorandov

Kariérne príbehy

Sprievodca medzisktorovým tréningom