Päť partnerov zo Slovenska a Rakúska spája svoje sily, aby spolupracovali na dosiahnutí cieľov projektu, medzi nimi tri univerzity, jedna významná výskumná organizácia a agentúra podporujúca internacionalizáciu vysokoškolského vzdelávania a výskumu. Traja z partnerov sú tiež členmi siete EURAXESS.

 

SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra)

SAIA, n. o. je mimovládna nezisková organizácia, ktorá pomáha internacionalizovať vzdelávanie a vedu na Slovensku od roku 1990. Ako národný koordinátor siete EURAXESS na Slovensku, SAIA podporuje mobilitu a kariérny rozvoj výskumných pracovníkov od roku 2004. Spravuje medzinárodné programy v oblasti akademickej mobility (Národný štipendijný program, CEEPUS, Akcia Rakúsko-Slovensko, Akademické mobility a ďalšie) na základe zmlúv s orgánmi štátnej správy. Poskytuje informácie o možnostiach financovania a praktických otázkach týkajúcich sa mobility študentov a výskumných pracovníkov, a pomáha pri rozvoji medzinárodných vzťahov v oblasti vzdelávania a vedy. Organizuje a zabezpečuje konferencie, školenia a semináre pre študentov, výskumných pracovníkov a odborníkov podporujúcich vzdelávanie a výskum. Pri implementácii svojich aktivít spolupracuje v medzinárodných sieťach a projektoch, ako aj s univerzitami, SAV a orgánmi štátnej správy.

Členovia Tímu

Janka Kottulová

Karla Zimanová

Zuzana Kováčiková

 

Univerzita vo Viedni

Univerzita vo Viedni je najstaršou univerzitou v nemecky hovoriacom svete a jednou z najväčších v strednej Európe. Je známa svojím vysokým štandardom poskytovania doktorandského vzdelávania. V súčasnosti na univerzite študuje viac ako 4500 doktorandov, z toho okolo 800 v oblasti vied o živej prírode a príbuzných odboroch. Zatiaľ čo doktorandské vzdelávanie poskytujú fakulty v rámci doktorandských škôl, extrakulikulárne vzdelávanie ponúka centrálne Centrum pre doktorandské štúdium, ktoré je súčasťou oddelenia „Výskumné služby a rozvoj kariéry“. Centrum pre doktorandské štúdium je zapojené do prebiehajúcich reforiem doktorandského štúdia na Viedenskej univerzite a poskytuje komplexný program odbornej prípravy v oblasti prenosných zručností. V priebehu rokov sa tento systém stal vzorom pre mnohé iné univerzity v Rakúsku i na medzinárodnej úrovni, ktoré sa riadia „viedenským prístupom“. Viedenská univerzita je tiež členom európskej siete EURAXESS.

Členovia tímu

Bianca Lindorfer 

David Zuser

Lucas Zinner

Orkideh Badamchian

Barbara Litsauer

Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied (SAV) je samosprávna vedecká inštitúcia zameraná na rozvoj v oblasti vedy, školstva, kultúry a ekonomiky. Hlavným poslaním SAV a jej organizácií je realizovať základný a aplikovaný výskum v širokom spektre technických, prírodných, humanitných a spoločenských vied. Svojimi výskumnými aktivitami sa SAV snaží rozvíjať vedomosti na medzinárodnej úrovni, pri rešpektovaní aktuálnych potrieb slovenskej spoločnosti a domácej kultúry. Organizácie akadémie sa v spolupráci s univerzitami podieľajú na vzdelávaní, najmä odbornou prípravou mladých vedcov, ale aj pedagogickou činnosťou na vysokých školách. Prostredníctvom bilaterálnych a multilaterálnych vedeckých medzinárodných a domácich projektov, najmä zo zdrojov štrukturálnych fondov EÚ, a na základe členstva v medzinárodných združeniach a organizáciách, rozvíja SAV rozsiahlu medzinárodnú spoluprácu, čím integruje slovenskú vedu do medzinárodného kontextu. Projekt bude na SAV koordinovať člen Predsedníctva SAV pre doktorandské štúdium s podporou Odbor vedy a výskumu Úradu SAV.

Členovia tímu

Eva Krištofová

Zuzana Hrabovská-Palíková

prof. Ľubica Lacinová

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave 

Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) je výskumná a vzdelávacia inštitúcia, ktorá ponúka technické vzdelanie a zapája študentov aj do výskumu v oblasti prírodných vied, výpočtovej techniky, stavebníctva, architektúry, chémie, potravinárskych a materiálových technológií. Univerzita poskytuje štúdium na všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Ďalej ponúka programy celoživotného vzdelávania a štúdium MBA v spolupráci s TU Wien. Na 7 fakultách STU a jednom ústave, študuje ročne zhruba 12 000 študentov. Na medzinárodnej úrovni STU uzavrela stovky dohôd o spolupráci so zahraničnými univerzitami, fakultami a výskumnými ústavmi. Výskumné tímy v škole sú zapojené do riešenia medzinárodných projektov, ročne riešia okolo 500 domácich a medzinárodných výskumných projektov financovaných z grantov a stovky zmluvných výskumných projektov pre priemyselnú prax. Projekt sa bude realizovať na rektoráte STU, Útvare vedy a medzinárodnej vedeckotechnickej spolupráce pod záštitou prorektora pre vedu, výskum a doktorandské štúdium.

Členovia tímu 

Mária Búciová

Andrej Takáč

Branislav Kadlečík

prof. Ján Híveš

 

Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) je moderná európska univerzita, ktorá je verejnou a samosprávnou inštitúciou – univerzitou vykonávajúcou tvorivé vedecké, vzdelávacie, umelecké a kultúrne aktivity. V roku 2019 oslávila svoje 100. výročie. Jej základným poslaním je rozvíjať vedomosti a vytvárať podmienky pre vzdelávanie poskytovaním štúdia v širokej škále študijných odborov. Ponúka najširší výber študijných programov (nad 800) na troch úrovniach, pričom niekoľko z týchto študijných programov je jediných svojho druhu na Slovensku. Odbor štúdia je môžné si vybrať zo širokej škály ľudskej vzdelanosti, či už z oblasti medicíny, humanitných a spoločenských vied, prírodných vied, matematiky, teológie a ďalších. Univerzita Komenského má trinásť fakúlt s viac ako 22 000 študentmi na všetkých troch stupňoch štúdia, z toho takmer 20 000 študentov denného štúdia. Je dôležitou výskumnou inštitúciou, ktorá sa podieľa na špičkovom výskume v mnohých vedných odboroch. Je tiež nositeľom stoviek domácich a medzinárodných vedeckých a výskumných projektov. Univerzita je domovskou inštitúciou 26 špičkových výskumných tímov (z celkového počtu 54 na všetkých slovenských univerzitách). Výskum na najvyššej úrovni sa vykonáva aj vo viacerých vedeckých centrách UK, napr. Vedecký park UK, Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed v Martine), Laboratŕium pokročilých technológií FMFI UK, Centrum pre nukleárne a urýchľovačové technológie. Pomáhajú tiež pri nadväzovaní kontaktov so súkromným sektorom. Projekt bude na UK koordinovať prorektor pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť, s podporou Oddelenia projektov.

Členovia tímu

Zuzana Lisoňová

Rebeka Laučíková

prof. Jozef Masarik