Spájame sily, aby sme posilnili kapacity na zabezpečenie kvalitnej podpory kariérneho vzdelávania doktorandov v regióne Bratislava-Viedeň.

Zistite viac o partneroch zapojených do projektu

Prepájame talentovaných ľudí s príležitosťami v oblasti vied o živej prírode 

Pripojte sa ku komunite profesionálov v oblasti prírodných vied

CAREERS IN LIFE SCIENCES - jarná doktorandská škola

Chcem sa dozvedieť viac

Cieľom projektu CARLiS je prispieť k zlepšeniu doktorandského vzdelávania, lepšej spolupráci medzi akademickým a súkromným sektorom, a udržaniu talentovaných jedincov v regióne Viedeň - Bratislava. Päť partnerských organizácií spojilo svoje sily, s cieľom vytvoriť nástroje a inštitucionálne kapacity na poskytovanie medzisektorového kariérneho tréningu, ktorý by pomáhal doktorandom v príprave na budúce pôsobenie mimo akademickej obce.

Na dosiahnutie týchto cieľov:

  • Zmapujeme kariérne príležitosti v oblasti vied o živej prírode v regióne Bratislava – Viedeň. Preskúmame medzery medzi zručnosťami, ktoré majú doktorandi, a tými, ktoré požadujú zamestnávatelia mimo akademickej obce.
  • Vypracujeme komplexný vzdelávací program, ktorý pomôže doktorandom vyrovnať sa s existujúcimi nedostatkami v zručnostiach a pripravíme ich na úspešnú kariéru mimo akademického sektora. Vyškolíme odborníkov zo zapojených inštitúcií, aby zabezpečili tento program.
  • Otestujeme program s doktorandmi na štyroch zapojených inštitúciách a vyhodnotíme jeho výsledky.
  • Vytvoríme a budeme udržiavať cezhraničnú komunitu aktérov v oblasti kariérneho rozvoja doktorandov zahŕňajúcu zamestnávateľov, výskumníkov a profesionálov podporujúcich kariérny rozvoj.
  • Budeme šíriť získané poznatky v rámci širšej komunity odborníkov na vysokých školách v regióne.

Pre koho bude projekt prínosný? 

Výsledky projektu CARLiS prinesú viaceré výhody pre rôzne cieľové skupiny:

  • Doktorandi získajú prístup ku kariérnemu tréningu reflektujúcemu požiadavky trhu, s cieľom zvýšiť ich uplatniteľnosť v neakademickom sektore.
  • Odborní pracovníci zo zapojených inštitúcií získajú zručnosti potrebné na navrhovanie a realizáciu medzisektorových programov odbornej prípravy pre študentov doktorandského štúdia.
  • Zamestnávatelia v oblasti vied o živej prírode získajú informácie o potenciáli absolventov doktorandského štúdia a o výhodách, ktoré môžu priniesť organizáciám v rôznych odvetviach.
  • Doktorandi, odborní zamestnanci na univerzitách i zamestnávatelia získajú možnosť zapojiť sa a vytvárať siete na cezhraničnej platforme.

Máte záujem o spoluprácu? 

Aktuálne pripravujeme prieskum medzi študentmi doktorandského štúdia v oblasti vied o živej prírode, s cieľom identifikovať ich zručnosti a potreby týkajúce sa odbornej prípravy. Tiež sa pripravujeme na sériu rozhovorov so zamestnávateľmi v oblasti vied o živej prírode. Budeme sa s nimi rozprávať o prínose, ktorý môžu mať doktorandi v ich spoločnostiach, ako aj o  zručnostiach a schopnostiach potrebných pre úspešnú výskumnú kariéru mimo akademickej sféry.

Ste spoločnosť pôsobiaca v oblasti vied o živej prírode? Radi sa dozvieme o vašich názoroch a skúsenostiach.

Spojte sa s nami.

 

Partneri