Cieľom analýzy zručnosti je lepšie porozumieť, do akej miery zodpovedajú vnímané zručnosti doktorandov požiadavkám a potrebám zamestnávateľov v sektore vied o živej prírode. S cieľom zodpovedať na túto otázku sme zrealizovali online prieskum medzi PhD študentmi a sériu polo-štruktúrovaných rozhovorov so zamestnávateľmi a absolventmi doktorandského štúdia pracujúcimi v súkromnom sektore, ako aj ďalšími zainteresovanými aktérmi v sektore.

PERSPEKTÍVA DOKTORANDOV A DOKTORANDIEK

Do prieskumu distribuovaného doktorandom a doktorandkám SAV, STU, UK a Viedenskej univerzity sa zapojilo 230 respondentov. Prieskum ponúka viacero zaujímavých zistení o tom, ako doktorandi hodnotia svoje zručnosti na strane jednej a zručnosti, ktoré sú potrebné pre kariéru v súkromnom sektore na strane druhej. Rozdiel medzi zručnosťami rozvíjanými počas doktorandského štúdia a zručnosťami vyžadovanými súkromným sektorom vnímajú najmä pri prenos poznatkov a ich komercializácii, projektovom manažmente, komunikácii výskumu rôznym cieľovým skupinám, kreativite, schopnosti inovatívneho myslenia a sociálnych zručnostiach. To zároveň naznačuje, že práve toto sú aj zručnosti, na ktorých ďalší rozvoj by sa mala sústrediť pozornosť v rámci prípravy doktorandov pre kariéru v súkromnom sektore.

Ďalšie zaujímavé zistenia z prieskumu:

  • 49,2 % respondentov (mužov aj žien) si určite alebo pravdepodobne plánuje hľadať zamestnanie mimo akademickej pôdy. 40,9 % si určite alebo pravdepodobne plánuje hľadať zamestnanie na akademickej pôde a 10 % si nebolo istých svojimi plánmi.
  • Za najmenej príťažlivé aspekty kariéry v akademickom výskume považovali respondenti a respondentky tlak na zverejnenie alebo prezentáciu výsledkov, tlak na získanie financií alebo generovanie príjmu a nízke mzdy.
  • Výhody kariéry v súkromnom sektore vnímajú najmä v priaznivejších platových podmienkach a možnosti kariérneho postupu.
  • Podnecovanie zmien a inovácií, nezávislosť a kreativita a intelektuálne dobrodružstvo považujú respondenti za hlavné výhody založenia vlastnej výskumno-vývojovej spoločnosti/start-upu.
  • Na druhej strane, väčšina doktorandov vníma ako nevýhody vlastného podnikania potrebu poznať široké spektrum právnych predpisov, neistotu zamestnania, dlhý pracovný čas a tlak na vytváranie sietí kontaktov. Medzi doktorandmi v Rakúsku a na Slovensku nie sú výrazné rozdiely v hodnotení nevýhod vlastného podnikania.
  • Doktorandi v Rakúsku vnímajú akademickú kariéru ako menej stabilnú a dynamickejšiu, spojenú s dlhým pracovným časom, zatiaľ čo na Slovensku je akademická kariéra vnímaná ako stabilná, menej dynamická a spojená rigidnejšou organizačnou kultúrou.

Zistite viac v správe sumarizujúcej výsledky prieskumu.

PERSPEKTÍVA ZAMESTNÁVATEĽOV V SÚKROMNOM SEKTORE

Do rozhovorov sa zapojilo celkovo 34 zástupcov firiem pôsobiacich v súkromnom sektore a absolventov doktorandského štúdia, ktorí v týchto spoločnostiach pracujú. Respondenti a respondentky pochádzali z organizácií s rôznym zameraním (farmaceutický priemysel, diagnostika, zdravotnícke aplikácie a zariadenia, životné prostredie poľnohospodárstvo, poradenstvo...) a veľkosťou. Reprezentovali pritom rôzne profesie a pozície ako napríklad výskumník, manažér výskumu a vývoja, konzultant, ale aj členov predstavenstva a vlastník).

Niektoré z kľúčových zistení zahŕňajú:

  • Absolventi doktorandského štúdia sú zväčša prijímaní na pozície súvisiace s výskumom. Vo väčšine spoločností zastúpených na rozhovoroch však možno nájsť absolventov PhD štúdia na všetkých typoch pozícií, napr. v rámci regulačných záležitostí, farmakovigilancie, zabezpečovania kvality, marketingu, či predaji. Pracujú aj ako projektoví a výskumní manažéri. Viacerí z respondentov s titulom PhD pôsobili aj v najvyšších riadiacich pozíciách ako členovia predstavenstiev, či riaditelia spoločností.
  • Pri prechod z akademickej sféry do súkromného sektora sa musia absolventi PhD štúdia vyrovnať s odlišnou dynamikou a vnútornou štruktúrou organizácií pôsobiacich v súkromnom sektore. Musia sa napr. naučiť prioritizovať úlohy, efektívnejšie riadiť svoj čas a pochopiť svoju úlohu v tíme atď.
  • Pri otázke o zručnostiach, ktoré absolventom doktorandského štúdia často chýbajú, zamestnávatelia zmieňovali praktické zručnosti, ako je projektový manažment a základné znalosti z oblasti financií a/alebo právnych otázok (patentové právo, pravidlá registrácie liekov, štandardy ISO a podobne).
  • Zdôraznili taktiež dôležitosť mäkkých zručností, ako napr. schopnosť pracovať v tíme, self-management, schopnosť jasne komunikovať vedecké alebo odborné poznatky, ovládanie prezentačných techník, či schopnosť spolupracovať s ľuďmi s rôznorodým pozadím.

Zistite viac v krátkom sumári zístení z rozhovorov.