Komplexný tréningový program je zameraný na prípravu doktorandov na neakademické kariérne cesty v oblasti vied o živej prírode a biotechnológií vrátane obsahu tréningových jednotiek adresujúcich rozdiely v požadovaných zručnostiach v štyroch oblastiach (kariérne zručnosti a stratégie, zručnosti na transfer poznatkov do praxe, prenosné zručnosti, zručnosti pre podnikanie). Do tvorby programu boli zapojení všetci projektoví partneri, ako aj externí experti. Toto spoločné úsilie viedlo k príprave podrobných popisov 25 kurzov, ktoré sú zahrnuté do komplexného vzdelávacieho programu. Z toho je 9 základných kurzov a 16 rozširujúcich kurzov, ktoré spolu pokrývajú 96 hodín vzdelávacích aktivít. Podrobný popis každého kurzu obsahuje súbor informácií o jeho cieľoch, témach, ktoré sa majú prebrať, aktivitách, ktoré sa majú vykonať, ako aj metódach, ktoré sa majú použiť. Opis kurzov by mal slúžiť ako zdroj informácií pre každú inštitúciu, ktorá chce realizovať podobný vzdelávací program, preto sú zahrnuté aj odporúčania pre školiteľov, aby sa umožnila repredukovateľnosť aktivít.

Kľúčovým medzníkom vo vývoji programu bola príprava kurzov, ktoré boli zahrnuté a pilotne otestované v rámci Carlis Spring School, ktorá sa uskutočnila v dňoch 27. – 31. marca 2022 v Piešťanoch. Program doktorandskej školy pozostával z viac ako 30 hodín školenia a aktivít, vytvárania sietí pokrývajúcich vybrané témy zahrnuté do tréningového programu. Doktorandskej školy sa zúčastnilo 25 doktorandov zo všetkých projektových inštitúcií.